KONTAKT

BETZ s.r.o.
Třída Vítězství 68/4
353 01 Mariánské Lázně

betz@betz.cz
+420 354 620 095
+420 733 319 161
+420 354 627 307

IČO: 63508206, DIČ: CZ63508206

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6634

Všeobecné prodejní a dodací podmínky

1. Platnost a právní závaznost

1.1. Následující podmínky se vztahují na všechny námi přijaté a provedené zakázky a stávají se platnými zadáním zakázky našim zákazníkem. Platí následně i v případě, kdybychom jednotlivým proti stojícím podmínkám neoponovali.

1.2. Pokud by nebylo při uzavírání smlouvy, přijetí objednávky, výhradně písemně (též prostřednictvím faxu nebo E-mailu) jinak sjednáno, představují tyto následující podmínky, doplňující součást každé, mezi námi a našimi zákazníky uzavřené smlouvy. To platí také pro změny, dodatky a/anebo schválení odchylujících se od těchto všeobecných prodejních a dodacích podmínek. Aby byly tyto odchylné podmínky platné, vyžaduje se jejich vzájemné odsouhlasení a písemné potvrzení.

1.3. Zásadně není našim spolupracovníkům dovoleno, schvalovat změny a dodatky odchylující se od těchto všeobecných podmínek.

1.4. Nejpozději při objednávce od zákazníka, anebo při potvrzování dodání předmětu smlouvy, vyjádří náš zákazník souhlas s těmito všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami. Tímto souhlasí, že tyto podmínky platí i při budoucích obchodech mezi našim zákazníkem a námi.

2. Nabídka a uzavření smlouvy

2.1. Nabídky se vyhotovují zásadně písemně.

2.2. Smlouva je uzavřena, když vydáme písemné potvrzení objednávky (též prostřednictvím faxu nebo E-mailu) ve formě potvrzení zakázky, resp. když objednávku fakticky provedeme.

2.3. Údaje o našich produktech, uvedené v katalozích, prospektech, tak jako i v náčrtech a výkresech, jsou směrodatné, když je to v potvrzení zakázky výslovně uvedeno. V případě, že jsou podkladem k zakázce nákresy a výkresy, musí být naším zákazníkem odsouhlasené.

2.4. Dodatečné opravy všech chyb a omylů jsou vyhrazeny.

2.5. Plány, nákresy, technické podklady od nás, tak jako i nabídky a materiály k projektu, vzory, katalogy, prospekty a ilustrace jsou našim duševním vlastnictvím. Mohou být kdykoliv požadovány nazpět. Je nutné je ihned vrátit v případě, že se smlouva neuzavře.

2.6. Každé jejich využívání, rozmnožení, rozšiřování, zveřejnění a předvádění i jejich částí (bod 2.5) je zakázáno. Takovýmto protiprávním jednáním nám vzniká nárok na odškodnění (Copyright 2002).

3. Uskutečnění služeb a dodací lhůty

3.1. Dodací lhůty začínají dnem přijetí objednávky (potvrzení zakázky), ne ovšem před okamžikem splnění veškerých, našemu zákazníkovi příslušných, smluvních povinností, jako zejména otevření dohodnutého platebního akreditivu, anebo opatření platební záruky. Nedotčený zůstává náš nárok na náhradu výdajů, které jsou způsobené meškáním ze strany našich zákazníků.

3.2. Dodací lhůty jsou prodlužovány, pokud náš zákazník váhá s plněním jemu příslušných, smluvních povinností, také i u jiných obchodů s námi. Prodlouženy jsou v každém případě o dobu nutnou k vyjasnění všech technických a smluvních detailů a také, pokud nebyly vytvořeny právní náležitosti k uskutečnění zakázky.

3.3. Dílčí dodávka je přípustná. Každé dílčí plnění platí zásadně jako samostatný obchod.

3.4. Zpráva o připravenosti zakázky k odeslání, platí z naší strany jako dodržení dodací lhůty a to i v případě, že zaslání, bez našeho zavinění, anebo zavinění výrobního závodu výrobce, se včas neuskuteční.

3.5. Za prodlení dodávky následkem vyšší moci (bod 8.) nepřebíráme odpovědnost a jsme oprávněni, odsunout přiměřeně plnění přijatých povinností, anebo, podle našeho uvážení, od smlouvy úplně nebo částečně odstoupit.

3.6. Náhrada škody, anebo požadování dodatečného plnění je v tom případě vyloučená. Náš zákazník není v takových případech oprávněn, jednostranně odstoupit od zadané zakázky.

3.7. V případě nesplnění termínu zakázky z naší strany, nám musí náš zákazník v každém případě povolit přiměřený náhradní termín.

4. Předání a převzetí

4.1. Všechna rizika přecházejí s odchodem zásilky „ze závodu“ Mariánské Lázně na našeho zákazníka (místo plnění), pokud, v ojedinělém případě, není přijatými dohodami (zvlášť přes INCOTERMS podmínky) stanoveno jinak.

4.2. Je nám dovoleno, s vyloučením každé odpovědnosti, volit způsob expedice a dopravní prostředky (zásadně se dodávka uskutečňuje na riziko našeho zákazníka a bez pojištění).

4.3. Jenom v případě, že byly uzavřeny příslušné dohody na zboží a/anebo transport uzavíráme pojištění.

5. Ceny

5.1. Ceny jsou netto, bez jakékoliv srážky, a platí, pokud není jinak dohodnuto, „ze závodu“ bez balného a dopravného.

5.2. Zvýšené náklady, které vznikají v důsledku určitého, našim zákazníkem požadovaného způsobu zaslání, si v každém případě hradí zákazník sám.

5.3. Vedlejší poplatky, jako například veřejné poplatky, cla, recyklační, dovozní a vývozní daně a poplatky, si zákazník, pokud není jinak dohodnuto, hradí sám.

6. Platba, splatnost, následky při prodlení

6.1. Pro platby k nám platí jako místo plnění – Mariánské Lázně.

6.2. Splatnost je netto, pokud není jinak dohodnuto, ve lhůtě 30 dnů od data vystavení faktury, s vyloučením každého práva na zadržení anebo vyrovnání s výjimkou, námi výslovně písemně uznanými protinároky.

6.3. Platba je uhrazena v den, kdy disponujeme peněžními prostředky v dohodnuté měně.

6.4. V případě prodlení platby je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,1% z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se dále zvyšuje o náklady na upomínku, inkasní náklady a v případě nutnosti i o náklady na právního zástupce.

6.5. Platby se započítávají, pokud není výslovně určen účel platby, proti nejstarším nezaplaceným pohledávkám, u jednotlivých pohledávek nejdříve proti nákladům, pak proti úrokům a nakonec proti kapitálu.

6.6. Při nedodržení dohodnutých platebních podmínek a/anebo při výskytu okolností, které připouštějí pochybnosti o platební schopnosti našeho zákazníka, jsme oprávněni nařídit okamžitou splatnost všech našich pohledávek, odstoupit od všech nevyřízených kupních a/anebo dodacích smluv, a také požadovat náhradu škody z důvodu jejich neplnění.

7. Výhrada vlastnictví

7.1. Prodané zboží zůstává, až do úplného zaplacení prodejní ceny a veškerých našich vedlejších pohledávek jako jsou úroky a případné další naše nároky, našim majetkem. Výhrada vlastnictví se vztahuje na nové a ostatní výrobky, které vznikají zpracováním anebo jejich propojením.

7.2. Náš zákazník je povinen, uvádět výhradu vlastnictví účetními poznámkami a bezodkladně nám oznámit přístup třetí osoby (obzvlášť zabavení apod.) k zboží s výhradou vlastnictví anebo postoupení závazku. Stejně tak nám musí vhodnou formou dokumentovat postoupení plnění zakázky třetí osobě a oznámit svého smluvního partnera nejpozději při vyúčtování. Náš zákazník musí v tomto případě upozornit třetí stranu na naše práva a nahradit veškeré náklady, které jsou spojené s ochranou našich práv, včetně případných nákladů na právní zastoupení.

8. Vyšší moc

8.1. Události vyšší moci nás opravňují k tomu, odsunout dodání o dobu omezení a o dobu přiměřeného přípravného času anebo nás opravňují k tomu, odstoupit do smlouvy úplně, nebo částečně. V důsledku těchto událostí nemůžou vznikat z naší strany k smluvnímu partnerovi žádné závazky, a zvláště pak žádné nároky na náhradu škody vůči nám.

8.2. Pod vyšší mocí se rozumí stávka, bojkot (výluka), mobilizace, válka, teroristické útoky, blokády, zákazy vývozu a dovozu, nedostatek surovin a pohonných směsí, oheň, dopravní uzávěrky, poruchy provozu anebo přepravy, a také jiné okolnosti, které zjevně ztěžují anebo znemožňují vyřízení obchodu, a sice, ať už se vyskytují u nás, našich dodavatelů, anebo jejich subdodavatelů, u našeho zákazníka anebo v jiných jeho sférách. Pod vyšší mocí se také rozumí nedodání, anebo nevčasné dodání od našeho dodavatele k nám, jestliže příčina není námi zaviněná.

9. Poskytnutí záruky

9.1. Záruční doba začíná od chvíle přechodu rizika a činí 1 rok.

9.2. U nakupovaných dílů poskytujeme záruku dle míry rozsahu ručení výrobce, výrobního závodu a/anebo producenta. Další záruky a/anebo nároky nepřebíráme.

9.3. Poskytnutí záruky se výslovně vztahuje na deklarované vlastnosti našich produktů a/anebo takové vlastnosti, které se obvykle předpokládají. Neručíme za vhodnost použití a postupů u našeho zákazníka.

9.4. Nároky na poskytnutí záruky zanikají v případě, že zákazník svévolně opravuje naše produkty.

9.5. Vrácení zásilky akceptujeme pouze na základě předchozího schválení námi, vždy v originálním balení anebo v bezpečném náhradním obalu.

10. Závady, Nedostatky

10.1. Zákazník je povinen zboží ihned po dodání prohlédnout a zkontrolovat a bezodkladně a detailně nás upozornit na eventuální závady a nedostatky. Toto upozornění na závady (také skryté vady) se musí učinit písemně (také faxem, E-mailem s potvrzením) anebo telegraficky nejpozději po dobu pěti pracovních dnů po dodání resp. po odhalení závad.

10.2. Při odstraňování vadného plnění jsme oprávněni, podle vlastní volby, zajistit opravu, doplnit chybějící zboží, vyměnit zboží anebo navrhnout snížení ceny. Další nároky, přesahující shora uvedené, jsou vyloučeny, zejména právo na výměnu zboží, náhrada škody nebo náhradní plnění.

10.3. Reklamace se neuznávají, pokud zboží není k dispozici anebo není v původním stavu.

11. Záruka

11.1. Ručíme jenom za škody na věcech, patřících našemu zákazníkovi, které jsou bezprostředně způsobeny předmětem plnění, a které byly zapříčiněny hrubým zaviněním anebo úmyslným zaviněním z naší strany. Všechny ostatní nároky na náhradu škody našeho smluvního partnera jsou vyloučeny. Zejména se jedná o vyloučení nároků na následné škody.

11.2. Na základě závazných zákonných ustanovení, co do důvodu vznikajících nároků na náhradu škody vůči nám, se nepřímé škody a škody třetí strany omezují na hodnotu předmětu, který způsobuje škodu. Pokud by to nemělo být přípustné, tak na fakturační hodnotě, a pokud by to dle závazných zákonných ustanovení znovu nemělo být přípustné, tak na skutečné škody, s vyloučením náhrady za ušlý zisk a další následné škody a škody třetích osob.

11.3. Námi dodávané zboží má jen tu bezpečnost, kterou lze očekávat dle povolovacích předpisů, návodů na obsluhu, předpisů od výrobce, dodavatelského podniku a/anebo výrobce a jiných obvyklých pokynů.

11.4. Pro množství, rozměry, tvar a provedení zůstávají vyhrazeny běžné tolerance a platí jako sjednané.

11.5. Pokud je řešení konstrukčních úkolů přenecháno nám, pak dochází k ručení z naší strany pouze v případě, když zákazník prokáže, že naše dodání a/anebo výkon hrubě neodpovídají všeobecnému stavu techniky.

11.6. V případě porušení povinností zákazníkem, které pro něho vyplývají z těchto všeobecných prodejních a dodacích podmínek, a i v případě uznání nároků z naší strany se zřetelem na škody, které jsou zaviněny takovýmito výrobky, a které byly zákazníkem uvedeny do oběhu, je náš zákazník bez ohledu na výskyt zavinění každopádně povinen nás zcela zprostit viny za vzniklé škody včetně případných nákladů na odborné posudky. Poskytne-li zákazník náhradu třetí straně na námi dodaný produkt na základě zákona o odpovědnosti za vadu výrobku, jsou nároky na regresi proti nám v každém případě vyloučeny.

12. Záruka na výrobek

12.1. Ručíme v rámci platnosti zákona o záruce na výrobek, jak za poškození na zdraví, tak za věcné škody, které utrpí spotřebitel. Za věcné škody vzniklé použitím výrobků (průmyslné anebo řemeslnické podnikání) neručíme.

12.2. Zavazujeme se svědomitě hájit zájmy našich zákazníků vzhledem k výrobci, avšak naši zákazníci to zásadně musí, co se toho týče, postoupit výrobcům/výrobci.

12.3. Podniky, které nabyly od nás zboží, jsou povinny, komplexně se informovat o manipulování, obsluze a údržbě našeho výrobku. Musí se především výslovně seznámit s nebezpečími specifickými pro použití tohoto výrobku dle návodu k použití a také s přesnými možnostmi použití tohoto výrobku.

12.4. Naši zákazníci jsou povinni, vést vstupní dokumentaci o zboží, které bylo námi dodáno, aby pak nepochybně mohli doložit, že dodaný produkt pochází od nás. Naši zákazníci jsou dále povinni, uschovávat tuto dokumentaci po dobu neméně 2 roky od chvíle dodání našeho produktu.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy když:

  • se uskutečnění dodání resp. začátek anebo pokračování výkonu z důvodů, které smluvní partner hájí, anebo navzdory náhradnímu termínu odkládá (prodlužuje).
  • se vyskytnou pochybnosti ohledně platební schopnosti našeho zákazníka, a který na naše výzvy nezaplatí ani zálohu, ani před dodáním neprokáže neodvolatelnou platební záruku.

13.2. Odstoupení se může uskutečnit z výše uvedených důvodů, i pokud jde o ještě otevřenou rozpracovanou zakázku.

13.3. Avšak v případě, že by se měl dostat majetek jedné ze smluvních stran do konkurzu anebo by měl být návrh na zavedení konkurzního řízení pro nedostatek majetku zamítnutý, je každá ze stran oprávněná, odstoupit od smlouvy bez stanovení náhradního termínu.

13.4. Nehledě na naše nároky na náhradu škody, se musí v případě odstoupení od smlouvy již poskytnuté výkony anebo částečná plnění vyúčtovat a zaplatit. To platí i pro námi realizované přípravné výkony a/a nebo pokud dodané zboží ještě nebylo převzaté naším zákazníkem. Náleží nám i právo, požadovat nazpět již dodané zboží.

14. Použité právo

14.1. Pro smlouvu i tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky platí obchodní zákoník ČR a české právo v platném znění k datu uzavření smlouvy. Smluvní strany ujednaly, že jako místně příslušný soud byl zvolen soud odpovídající místu sídla dodavatele.

15. Ostatní

15.1. V případě, že se stanou jednotlivé ustanovení smlouvy anebo těchto prodejních a dodacích podmínek úplně anebo zčásti neúčinné, tak zůstávají ostatní ustanovení platné. Náš zákazník se zavazuje, v případě dílčí neúčinnosti jednotlivých ustanovení, zaměnit tyto, po dohodě s námi, neúčinné ustanovení novými ustanoveními, které nejvíce odpovídají dané situaci.

Betz s.r.o. Mariánské Lázně dne 01. 01. 2024